+Web site, FUJIWARA JUN, 2014

Art Direction : Taniuchi Haruhiko / Design : Takashina Shun / Html,Programming : Fujimoto Hiroyuki

http://fujiwarajun.com/