+Summer, haco.FACTORY, 2011

Art Direction : Taniuchi Haruhiko / Design : Ko mina / Flash : Fujimoto Hiroyuki/ Photo : Ito Daisuke(SIGNO) / Model : Matsuoka Mona / Hairmake : Hara Yasuhiro(LIM) / Copywriting : Komiyama Sakura