+Who’s behind the nail?, GRANJE, 2013

Art Direction : Taniuchi Haruhiko / Design : Ko Mina / Html : Fujimoto Hiroyuki / Photo : Ito Daisuke(SIGNO)