+VI, co&tion, 2014

Art Direction : Taniuchi Haruhiko / Design : Taniuchi Haruhiko, Takashina Shun

+Web site, co&tion, 2014

Art Direction : Taniuchi Haruhiko / Design : Taniuchi Haruhiko, Takashina Shun / Html,Programming : Fujimoto Hiroyuki