+Opening DM, kolmio, 2013

Art Direction : Taniuchi Haruhiko / Design : Ko Mina / Print Direction : Shinohara Keisuke(SHINOHARASHIKO)