+Eyelash DM, virth, 2013

Art Direction : Taniuchi Haruhiko / Design : Ko Mina / Print Direction : Shinohara Keisuke(SHINOHARASHIKO)